Koronavírus infó
Bemutatótermeinkben ismét lehetőség van személyes konzultációra!
Fontos! Az Ön és kollégáink védelme érdekében, csak időpont foglalást követően tudjuk fogadni.
Időpontfoglalással kapcsolatban kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 70 682 3000-es számon!

JÁTÉK SZABÁLYZAT

"Így juthatsz el pároddal ingyen Montenegróba!" nyereményjáték

Bevezető

A Feil Diamond Kft. nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

1. A nyereményjáték szervezője

1.1 A „Így juthatsz el pároddal ingyen Montenegróba!" nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Feil Diamond Kft. (székhely: 6725 Szeged, Vasgyár utca 6., Cégjegyzékszám: Cg.06-09-015157, Adószám: 12447905-2-06, a továbbiakban: „Szervező”). A játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást is a Szervező végzi. 

1.2. A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

http://feil.hu/?p=kapcsolat&T=1

 

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1. A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Játékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

3.1. A Játékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”) és

3.1.1 2016. július 01. és 2016. július 31. között leadják rendelésüket bármilyen FEIL arany gyűrűre (eljegyzésigyűrű, karikagyűrű) vagy Forevermark ékszerre.

3.1.2 A jelen Játékszabályzatot elfogadja és

3.1.3 A feil.hu vagy a karikagyűrűgyártó.hu Facebook oldalnakkövetője és

3.1.4 vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2. Az a Játékos, aki 2016. július 01. és 2016. július 31. között leadja rendelését bármilyen FEIL arany gyűrűre (eljegyzési gyűrű, karikagyűrű), vagy Forevermark ékszerre – jogosult részt venni a sorsolásunkon.

3.3. Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.

3.4. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

3.6. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4. A Nyereményjátékok időtartama:

4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint. 2016. július 01. és 2016. július 31. között

 

5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

5.1. Azon vásárlóink, akik 2016. július 01. és 2016. július 31. között leadják rendelésüket bármilyen FEIL arany gyűrűre (eljegyzési gyűrű, karikagyűrű), vagy Forevermark ékszerre és a feil.hu vagy a karikagyűrűgyártó.hu Facebook oldalnak követője és, elfogadják jelen Játékszabályzatunkat, ezzel regisztrációjuk érvényes Nyereményjátékunkra és részt vesznek sorsolásunkon.

5.2. Nyeremény: A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt., ami a nyereményjáték stratégiai partnerével (Adria Tours Kft.-vel), kötött megállapodásnak köszönhetően egy kétszemélyes Montenegrói tengerparti nyaralás. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyereményen (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

5.4. Amennyiben a rendelését lemondja, játékunkon nem vehet részt.

5.5. A nyeremény normál esetben 2016. 08. 20. és 2016. 08. 27 között használható fel. Amennyiben a Nyertesnek nem lesz alkalmas az időpont, igyekszünk szeptember végéig egy megfelelő időpontot megszervezni.

 

6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1. A Nyeremény kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Közjegyző jelenlétében.

6.2. A sorsolás lebonyolítása:

 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a Szervező Facebook oldala, valamint weboldala technikai okokból időszakosan nem érhetőek el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2. A Nyeremény másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.

 

8. Személyes adatok kezelése

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az email címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező csatornáival, szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

8.6. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Nyereményjátékokban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

9.3. A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain és a weboldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.4. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Szervező Facebook oldalán, üzenetben kérhető tájékoztatás. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szeged, 2016. július 01.
FEIL
         

Kedves Látogató!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy jobb felhasználói élményt és releváns ajánlatokat biztosítsunk Önnek. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva elérheti. A link átnavigálja a karikagyurugyarto.hu oldalunkra